● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

25/08/2012

THIẾT KẾ MẠCH CHỈNH LƯU CẦU 3 PHA KHÔNG ĐẢO CHIỀU ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
Chương I: Tổng quan về chinh lưu cầu 3 pha không đảo chiều và động cơ một chiều
I - Tổng quan về chỉnh lưu cầu 3 pha.
1- Khái niệm :
     Chènh læu laì dæûa vaìo tênh dáùn âiãûn mäüt chiãöu cuía caïc linh kiãûn baïn dáùn (diod, thyristor) âãø biãún doìng âiãûn xoay chiãöu cäng nghiãûp thaình doìng âiãûn mäüt chiãöu.
2- Các yêu cầu kỹ thuật của bộ chỉnh lưu:
                    - Giaï trë trung bçnh âiãûn aïp ra cuía bäü chènh læu Ud(Ed) phaíi âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu cuía taíi âoï laì: phaíi giæî äøn âënh cho taíi hay phaíi thay âäøi theo taíi.
                    -Hãû säú san bàòng cuía âiãûn aïp ra (Ksb) phaíi nhoí hån giaï trë Ksb cho pheïp trong âoï Ksb cho pheïp  laì do taíi quy âënh.           Ksb  < Ksb cho pheïp
-Cäng suáút cuía bäü chènh læu phaíi âaïp æïng cäng suáút cuía taíi.


3- Phân loại bộ chỉnh lưu:
                    Dæûa vaìo khaí nàng âiãöu chènh giaï trë trung bçnh âiãûn aïp ra cuía bäü chènh læu Ud(Ed), thiãút bë baïn dáùn duìng laìm van chènh læu vaì hçnh daûng cuía âiãûn aïp ra maì ta phán loüai caïc bäü chènh læu nhæ sau:
3.1 Phán loaûi theo thiãút bë duìng laìm van chènh læu:
                    Dæûa theo thiãút bë duìng laìm van chènh læu ta coï thãø chia bäü chènh læu ra 2 loaûi sau:
                    -Chènh læu duìng diod (khäng âiãöu chènh âæåüc giaï trë âiãûn aïp ra)
                    -Chènh læu duìng Thyristor (âiãöu chènh âæåüc giaï trë âiãûn aïp ra)
3.2 Phán loaûi theo daûng soïng âiãûn aïp ra:
                    -Chènh læu 1 pha (1 pha  chu kç)
                    - Chènh læu 2 pha ( 1 pha  chu kç) gäöm coï 2 så âäö: så âäö hçnh tia vaì så âäö hçnh cáöu
                    - Chènh læu 3 pha (3 pha chu kç)  hay så âäö chènh læu ba pha hçnh tia
                    - Chènh læu 6 pha (3 pha  chu kç) så âäö chènh læu cáöu ba pha (så âäö cáöu âäúi xæïng, khäng âäúi xæïng, bäü biãún âäøi âaío doìng)
Trong pham vi âãö taìi naìy ta seî thiãút kãú bäü chènh læu duìng så cáöu ba pha duìng Thyristor âäúi xæïng.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »