● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/04/2012

Báo cáo kiến tập Thủy điện Hòa Bìn
Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh N»m bªn c¹nh S«ng §µ. §©y lµ nh¸nh s«ng chÝnh cña s«ng Hång, ®æ vµo s«ng Hång t¹i Trung Hµ.C«ng viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh nhµ m¸y hoµn toµn dùa trªn sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia vµ kü s­ Nga. Nh­ng sau khi c¸c chuyªn gia Nga rót vÒ n­íc th× ®éi ngò c«ng nh©n vµ kü s­ ta ®· kÞp thêi lµm chñ thiÕt bÞ qu¶n lý vµ vËn hµnh an toµn kinh tÕ ngay tõ ngµy ®Çu tiªn
TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy th× Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh lµ nhµ m¸y lín nhÊt n­íc ta do vËy Nhµ m¸y cã mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhµ m¸y cung cÊp mét l­îng §iÖn n¨ng lín hµng n¨m gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc vµ viÖc chèng lò cho ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång vµ miÒn B¾c ®¶m b¶o nguån n­íc cho n«ng nghiÖp vµ t­íi tiªu cho vïng h¹ l­u. Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng dùa trªn nguyªn lý sau:

Nguyªn lý lµm viÖc:N­íc tõ ®é cao Min 86 (m) , Max 115 (m) so víi mùc n­íc biÓn qua 16 cöa nhËn n­íc, qua hÖ thèng èng dÉn vµo buång xo¾n t¹o lùc ®Èy sao cho lín nhÊt.        N­íc t¸c ®éng vµo c¸c tÇng c¸nh ®éng cña tua bin lµm tua bin quay. Trôc tua bin g¾n liÒn víi trôc r« to m¸y ph¸t lµm r« to quay d­ãi sù t­¬ng t¸c tõ tr­êng vµ thanh dÉn. C¬ n¨ng ®­îc chuyÓn thµnh ®iÖn n¨ng trong m¸y ph¸t ®iÖn. §iÖn ®­îc lÊy ra ngoµi qua hÖ thèng thanh dÉn cÊp cho hÖ thèng M¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p tõ 15,75 Þ 220 (kV) cÊp cho hÖ thèng.Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh cã c¸c th«ng sè chÝnh sau:

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »