● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

10/03/2012

Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC BỘ ĐỀ TÀI – LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Tất cả các đề tài dưới đây đều được upload lên host mediafire

1.HOẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế công tác hoạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh, nó giúp hạch toán các khoản thu chi và xác định kết quả kinh doanh đối với toàn đơn vị
Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạch toán vốn bằng tiền
Phần II. Tình hình thực tế về hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản Đà Nẵng.
Phần III.Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Đà Nẵng.
Photobucket

2. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TAỊ CÔNG TY DỆT MAY 29/3
Trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt luôn tạo ra những cơ may và rủi ro tiềm tang. Đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt thong tin có sự phân tích và dự đoán chính xác để có tận dụng những cơ hội kinh doanh, hạn chế rủi ro và thiệt hại
Chuyên đề bao gồm 3 phần
Phần I. Lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty.
Phần III.Một số kiến ngị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.
Photobucket

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI
Chương I . Một số vấn đề cơ bản về lý luận cho thuê tài chính
Chương II. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính trên địa bàn Đà Nẵng của công ty cho thuê tài chính II chi nhánh Đà Nẵng ALCII-ĐN trong những năm qua,
Chương III. Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính của chi nhánh ALCII-ĐN trên địa bàn Đà Nẵng trong những năm tới.
Photobucket

4. PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG.
Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng vốn lưu động .
Phần II. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty.
Phần III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
Photobucket

5. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CHI PHÍ DOANH THU, XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG
Đề tài được trình bày với kết cấu 3 phần chính.
Chương I. Những vấn đề lý luận chung về chi phí doanh thu, xác định và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chương II. Thực trạng công tác chi phí doanh thu, xác định và phân tích kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh tại công ty
Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí doanh thu, xác định và phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty cao su Đà Nẵng
Photobucket

6. TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG
Nội dung đề tài gồm các phần sau:
Phần I. Lý luận chung về hoạch toán và quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty in Đà Nẵng.
Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty in Đà Nẵng.

Photobucket

7.CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
Photobucket

8. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.
Cùng với sự phát triển của đất nứơc là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết. Chính vì thế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình một kế hoạch hoạt động tốt và hiệu quả trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.
Nội dung đề tài gồm 4 phần
Phần I. Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung
Phần II. Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng-phải trả người bán
Phần II. Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
Phần IV. Nhận xét và ý kiến đề xuất
Photobucket

9.  CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của nhà quản lý tài chính quan trọng như thế nào? mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Đó là những vấn đề âun tâm cần được làm rõ khi nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. nhưng để làm tốt vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp thì nhà quản lý tài chính phải dựa vào nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó có sự tham gia của cấu trúc tài chính doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì nhà quản lý phải làm tốt hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình.
Phần I. Cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng về cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả và rủi ro tài chính doanh nghiệp
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ
Photobucket

10. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ.
Phần I. Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
Phần II. Tình hình tổ chức công tác kế toán hiện nay tại công ty xây lắp phát triển bưu điện Đà Nẵng
Phần III. Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây lắp phát triển bưu điện trong điều kiện cổ phần hoá.
Photobucket

11. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.
Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Phần III. Ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.
Photobucket

12.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIÊT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Công ty du lịch Việt Nam tại thành phố ĐN là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lớn trên bàn bàn Miền Trung. Công ty có nhiều đơn vị trực thuộc gồm các khách sạn chi nhánh lữ hành và đơn vị kinh doanh vận chuyển. với đặc điểm như vậy, việc xây dựng các báo cáo bộ phận nhằm giúp cho quản lý công ty quản lý tốt các đơn vị trực thuộc có ý nghĩa lớn đối với công ty.
Đề tài bao gồm 2 phần:
Phần I. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận và thực trạng báo cáo kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
Phần II. Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
Photobucket

13. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG.
Phần I. những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp
Phần II. Tình hinh thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kểt quả tiêu thụ tại văn phòng công ty công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng.
Phần III. Một số nhận xét và kiến nghị về công tác hạch toán và phân tích kết quả hoạt đông tiêu thụ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tại văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng
Photobucket

14.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN.
Phần I. sự cẩn thiết vầ kế toán vốn bằng tiền.
Phần II. Thực trạng công tác vốn bằng tiền tại xí nghiệp Phú Điền
Phần III. Đề xuất kiến nghị
Photobucket

15. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY
Để đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý, kiểm toán hoạt động do đó rất cần thiết đối với sự cần thiết của doanh nghiệp
Phần I. Những vấn đề cơ bản về kiểm toán và kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty
Phần II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ và kiểm soát nội bộ tại công ty
Phần III. Tổ chức kiềm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty
Photobucket

16. HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG.

Phần I. Những vấn đề chung về công ty cổ phần cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng.
Phần II. Nội dung báo cáo công tác kế toán lưu chuyên hàng hoá tại công ty
Phần III. Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
Phần IV. Những nhận xét và ý kiến đề xuất.
Photobucket

17. KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG.

Photobucket

18. MỘT SỐ CÔNG TÁC NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NĂNG

Photobucket

19. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.
Phần I. Một số vấn đề cơ bản về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Đà Nẵng.
Phần III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su Đà Nẵng.
Photobucket

20. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG.
Phần I. lý luận về kết quả tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty dược Đà Nẵng.
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ tại công ty dược Đà Nẵng
Photobucket

21. NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GDP CỦA THĨ XÃ TAM KỲ QUA 3 NĂM 2000-2002
Chương I. cơ sở lý luận và thực tế của đề tài
Chương II. Phân tích biến động GDP của thị xã Tam Kỳ qua 3 năm 2000-2002
Chương III. Kiến luận và kiến nghị
Photobucket

22 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.
Nhiều nhà quản trị học cho rằng, hiệu quả hoạt động là một vấn đề phức tạp liên quan đến các yếu tố trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vì vậy, muốn đạt hiệu quả cao phải có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: chi phí và kết quả, chi phí là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện kết quả đặt ra.
PHẦN I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
PHẦN II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.
PHẦN III.BỔ SUNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.
Photobucket


23. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NĂNG
Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thih trường đều mong muốn đơn vị mình kinh doanh có hiệu quả , đứng vững trong môi trường cạnh tranh. Tất cả những tình hình đó đều phải dựa vào tình hình tài chính lành mạnh, công nợ là một yếu tố không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp, hầu như các doanh nghiệp đều muốn chiếm đoạt vốn của các doanh nghiệp khác đề phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mỉnh. Do đó hoàn thiện công tác phải thu của khách hàng sẽ giúp cho ban lãnh đạo công ty có những biện pháp hữu hiệu hơn trong việc thu hồi cũng như thanh toán nợ đúng hạn và đưa vốn vào lưu thông sinh lời
PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.
PHẦN III. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM GÓP PHẦN NẴNG CAO HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CÔNG NỢ NÓI CHUNG VÀ THU HỒI NỢ NÓI RIÊNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ NẴNG
Photobucket

24. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ.
Phần I. cơ sở lý luận về công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.
Phần III. Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.
Photobucket

25. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG
Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng vốn lưu động
Phần II. Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty
Phần III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
Photobucket

26. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG
Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp , sự cạnh tranh chủ yéu xoay quanh vấn đề chất lượng giá sản phẩm. Chúng ta biết rằng giá trị thị trường của sản phẩm được xác định dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên giá sản phẩm các doanh nghiệp tạo ra dựa trên cơ sở hao phí lao động cá biệt thực tế của tững doanh nghiệp. Nếu giá cả đựơc định ra bởi doanh nghiệp thấp hơn giá thị trường sẽ tạo cho doanh nghiêpj ưu thế cạnh tranh. Vì vậy việc phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm là mục tiêu vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu đề ra thì phải biết tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí sản xuất là yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm. Để làm được điều đó thì ta phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất một cách khoa học đảm bảo tính toán chính xác giá thành sản phẩm
Đề tài được chia làm 3 phần
Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Đà Nẵng.
Photobucket

27.  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.
Phần I. Cơ sở lý luận của việc hạch toán và quản lý TSCĐ tại các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bi Đà Nẵng.
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng.
Photobucket

28.TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG.
Phần I. khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh
Phần II. Tình hình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty lương thực Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty lương thực Đà Nẵng.
Photobucket

29. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THI ĐÀ NẴNG
Photobucket

30.HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG.
Phần I. cơ sở lý luận về hạch toán NVL-CCDU
Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán NVL-CCDU tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL-CCDU tại công ty co khí và vật tư tổng hợp miền Trung.
Photobucket

31.  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29-3
Chuyên đề gồm 3 phần sau;
Phần I. lý luận chung về tài chính doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng hoạt động tài chính của công ty
Phần III. Một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hoạt động tài chính tại công ty.
Photobucket

32 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY KIẺM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.
Phần I. Cơ sở lý luận về định giá doanh nghiệp
Phần II. Thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán chi nhánh Đà Nẵng
Phần III. Một số nhận xét ý kiến nhằm nâng cao chất lượng việc xác định giá trị doanh nghiệp ở công ty AISC- chi nhánh II Đà Nẵng
Photobucket


33.CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG
Photobucket

34  CÔNG TẤC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ( hoạt động sản xuất kinh doanh) trong doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác đinh kết quă kinh doanh ( hoạt động săn xuất kinh doanh ) tại xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông.
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ( hoạt động sản xuất kinh doanh) tại xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông Đà Nẵng
Photobucket

35. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế
Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động đều bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương. Công cụ này nếu được nhà quản lý sử dụng đúng đắn sẽ là đòn bẩy kích thích người lao động phát huy hết khả năng và bầu nhiệt huyết cảu mình trong công việc. Theo đó sẽ nâng cao được hiệu quả và năng suất lao động - đây là điều mà các doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp hướng đến
đề tài có kết cấu gồm 3 phần :
- Phần I : Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Phần II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh.
- Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh.
Photobucket

36. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG
Phần I. Cơ sở lý luận về lợi nhuận chính trong doanh nghiệp
Phần II. Phần tích tình hình biến động của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của cồng ty xuất nhập khâu miền Trung
Photobucket

37. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG
Nội dung chính bao gôm 3 phần
Phần I. Cơ sở lý luận về tài sản cố định
Phần II. Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở công ty XNK Miền Trung
Phần III. Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở công ty

Photobucket

38. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.
Phần I. Cơ sở lý luận của việc hạch toán và quản lý TSCĐ tại các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ tại công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng
Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tạic công ty cơ khí thiết bị Đà Nẵng
.
Photobucket

39 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kì một loại hình doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường. Để có thể đứng vững được trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải đạt được hiệu quả cao trong lao động sản xuất kinh doanh, tức là phải có lợi nhuận. Nhưng để đạt được lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp cần phải chú trọng, quan tâm đến các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sao cho phù hợp, có hiệu quả nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao mà giá cả phải chăng. Có như thế thì mới thu hút được khách hàng và chiếm lĩnh thị trường hiện nay.
Chuyên đề gồm có những nội dung chính sau:
+ Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
+ Phần 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II.
+ Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Trường Quang II
Photobucket

40. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 ĐÀ NẴNG.
Công ty dệt may 29/3 những năm qua vẫn đứng vững và phát triển, hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Công ty kinh doanh những mặt hàng đảm bảo chất lượng tốt, được thị trường chấp nhận. Điều này chứng tỏ công ty đã tìm ra những biện pháp quản lý phù hợp.
Đề tài bao gồm ba phần:
Phần I. Những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Thực tế công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29/3 Đà Nẵng
Phần III. Một số ý tưởng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may 29/3 Đà Nẵng.
Photobucket

41. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHẬT LINH ĐÀ NẴNG
Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong hoạt động sản xuất
Phần II. Tình hình hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Nhạt Linh Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty Nhật Linh Đà Nẵng
Photobucket

42. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.
Đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Thực tế tình hình hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp của quá trình thực tập về NVL-CCDC tại công ty.
Photobucket

43. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển ổn định không ngừng đi lên, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có tính quyết định về mọi mặt. Trong sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi lĩnh vực. Và để tạo nên một doanh nghiệp ổn định có khả năng đứng vững được trong nề n kinh tế thị trường thì kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong cấu thành doanh nghiệp.
Photobucket

44. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VLĐ ĐÀ NẴNG.
Nội dung đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Phần II. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng
Phần III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng
Photobucket

45.  THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO VÀ PHẦN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH GIAO LINH
Báo cáo kế toán là sản phẩm của quá trình thu nhập, đo lường, xử lý thông tin tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến doanh nghiệp. Do đó tính đa dạng của đối tuợng sử dụng thông tin kế toán và nhu cầu về thông tin kế toán giữa các đối tượng khác nhau nên việc xây dựng các báo cáo kế toán cũng phải quan tâm đến đặc điểm của từng đối tượng sử dụng.
Photobucket

46.  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CÔNG NỢ MUA VÀ CÔNG NỢ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 576.
Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiêph vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp 576
Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp.
Photobucket

47 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3
Cùng với sự phát triển và xu thế hội nhập của nền kinh tế nước ta là các yêu cầu về việc có được thông tin đáng tin cậy được xử lý có hiệu quả nhất. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.
Photobucket

48 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.
Phần I. Cơ sở lý luận chung về công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư
Phân II. Tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại khu quản lý đường bộ V
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư tại khu quản lý đường bộ V.
Photobucket

49. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3
Photobucket

50.MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẮNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĐẶC SẢN SỐ 10 ĐÀ NẴNG.
Phần I. Cơ sở lý luận chung về hạch toán nghiệp vụ vốn bằng tiền
Phần II. Tình hình thực tại về hạch toán nghiệp vị vốn bằng tiền tại xí nghiệp chế biến thuỷ sản đặc sản số 10 Đà Nẵng
Phần III. Một số kiến nghị đề xuất của bản thân về hạch toán nghiệp vụ vốn bằng tiền.
Photobucket
51 . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ XUÁT KHẨU THUỶ SẢN
Phần I. Lý luận chung về phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp.
Phần II. Phần tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản.
Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản.
Photobucket

52.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY “VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V”
Pháön 1: Cơ sở lý luận về vốn lưu động của doanh nghiệp
Phần 2. Phân tích thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Vạn Tường
Phần 3. Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Vạn Tường.
Photobucket

53. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Trong cơ chế thị trường luôn luôn vận động và thay đổi. Đối với doanh nghiệp kinh doanh, một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất, đó là đối tượng lao động, vật liêu cũng vậy nó cũng là đối tượng lao động nhưng đã thể hiện dưới dạng vật hoá như bông trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng giày, vảo trong doanh nghiệp may mặc,……
Báo cáo gồm có 3 phần
Phần I. Cơ sỏ lý luận của chuyên đề
Phần. Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán ké toán tại đơn vị.
A. Giới thiệu về công ty
B. Thực trạng công tác kế toán
Phần III. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại đơn vị
A. Đánh giá chung
B. Những đóng góp
Photobucket

54. PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG.
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SƯ DỤNG VCĐ TẠI CTCNPĐN
Photobucket

55. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước
Trong tác cuộc đổi mới đất nước từ nền kinh tế hạch toán tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để có thể tồn tại và phát triển thì phải kết hợp với quan hệ, nghiên cứu định ra những hướng đi đúng đắn để sản xuất đem lại hiệu quả cao
Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước
Photobucket

56.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Ý tưởng chiến lược ban đầu được hình thành trong lĩnh vực quân sự để chỉ những kỹ năng và nghệ thuật sử dụng các lực lượng quân sự của những nhà chỉ huy, những quyết định kế hoạch, hoạt động tầm cỡ lớn, có tác động bản lề nhằm xoay chuyển tình thế, mang lại có lợi cho một bên tham chiến để giành thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc chiến, chiến lược mang tính nghệ thuật nhiều hơn khoa học, “chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để chiến thắng” hoặc “chiến lược là nghệ thuật để chiến đấu ở vị trí ưu thế”.
Photobucket


57.  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM
Việc sản xuất của cải vật chất chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động lao động sản xuất để mưu cầu lợi ích kinh tế là hoạt động tự giác có ý thức của con người trong mọi hình thái kinh tế xã hội
Phần I. Cơ sở lý luận chung về chiến lược kinh doanh
Phần II. Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định chiến lược tại công ty TM huyện Hiệp Đức
Phần III. Một số giải pháp dể góp phần hoàn thiện CLKD của công ty thuơng mại Hiệp Đức.
Photobucket

58 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Hơn mười năm qua, cùng với quá trình đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước, kinh tế Quảng Ngãi, một tỉnh nghèo của duyên hảI miền Trung đã từng bước phát triển. Kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của các DNNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. DNNN đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh té địa phương, tạo việc làm và cảI thiện đờI sống của ngườI lao động, tăng thu ngân sách, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hộI của tỉnh.
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANG NGHIỆP NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Photobucket

59.DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng v à những khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính Phủ và chính quyền thành phố là tạo ra nhiều việc làm cho người dân & huy động vốn từ trong dân để phát triển đất nước. Muốn phát triển kinh tế thì phải huy động được vốn, trong điều kiện phát triển của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng, điều cần nhất đó là vốn trong nước và để có được nguồn vốn này thì phải huy động vốn từ trong dân.
Kết cấu chuyên đề thực tập
Phần 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa với những khó khăn, thách thức trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay
Phần 2: Thực trạng phát triển & công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 1997 - 2007
Phần 3: Những giải pháp đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến
Photobucket

60. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU CHI Ở HUYỆN TRIỆU PHONG- QT
Ngân sách là phương tiện không thể thiếu được của mọi chính quyền nhà nước. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi được ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung thừa nhận rằng ngân sách huyện là ngân sách của chính quyền nhà nước cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN.
Phần nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về NSNN- Quản lý NSNN cấp huyện
Chương 2:Thực trạng công tác tổ chức công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong.
Photobucket

61. CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH
Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nguyên liệu, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên hình thể của sản phẩm. Còn xét về mặt giá trị nguyên vật liệu kết chuyển hết một lần vào giá thành sản phẩm.
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ
PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH
PHẦN 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH
Photobucket

62. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH THU
Chuyên đề bao gôm ba phần
Phần I. Một số vấn đề cơ bản về công tác hạch toán NVL – CCDC
Phần II. Tình hình thực tế về công tác hạch toán NVL – CCDC tại công ty thanh thu
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL – CCDC tại công ty

Photobucket


63. Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp 2A thuộc Công ty CP Vinatex Đà Nẵng
Công ty CP Vinatex Đà nẵng là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên về may gia công nên tiền lương cũng là vấn đề quan tâm không chỉ của người lao động mà của cả doanh nghiệp. Để trả lương một cách công bằng và hợp lý, công ty luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Tuy nhiên, công tác tiền lương của công ty trong thực tế không tránh khỏi tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan dẫn đến một số tồn tại nhất định ảnh hưởng đến hiệu quả lao động cũng như khả năng phát triển của công ty
Đề tài gồm 3 phần
Phần I : Cơ Sở Lý Luận Hạch Toán Lao Động, Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
Phần II : Tình Hình Hạch Toán Lao Động, Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Xí Nghiệp 2A Thuộc Công Ty CP Vinatex Đà Nẵng.
Phần III : Ý Kiến Hoàn Thiện Hạch Toán Lao Động, Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Xí Nghiệp 2A Thuộc Công Ty CP Vinatex Đà Nẵng.
Photobucket

64. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV CỰU KIM SƠN
Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay, sự thay đổi về cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách hoàn thiện, nhằm tạo sự ổn định môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính lành mạnh, các quan hệ hoạt động tài chính với tư cách là công cụ quản lý tài chính.
Nội dung báo cáo gồm 3 phần cơ bản sau:
 Phần 1: Cơ sở lý luận của chuyên đề.
 Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn.
Phần 3: Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn
Photobucket

65. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK – ĐÀ NẴNG.
Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuát gạch Block Đà Nẵng
Phần III. Nhận xét đánh giá nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch Block Đà Nẵng
Photobucket


66. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA
Chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy sợi thuộc công ty
Phần III. Một số ý kiến đóng góp đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy.
Photobucket

67. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Xí nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm,60 Hùng Vương _Đà Nẵng
Trong nền kinh tề thị trường, để bước chân vào lĩnh vực kinh tế,con người cần phải hiểu biết sâu sắc về mọi mặt ,mọi lĩnh vực và cần phải năng động , để có thể nắm bắt được tình hình đã và đang xảy ra trong xã hội,nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất , đó là con đường dẫn đến thành công của người làm kinh tế mà xã hội đang cần có.
Nội dung của đề tài gồm có ba phần:
Phần I : Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp chế biến lương thực Đà Nẵng
Phần II : Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp chế biến lương thực Đà Nẵng
Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp chế biến lương thực Đà Nẵng.
Photobucket

68.CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VẢ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊC VỤ.
.
Nội dung đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Đặc điểm tình hình chung tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ
Phần II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ
Photobucket 

69. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN
Phần I. Đặc điêm chung tình hình hoạt động của xí nghiệp may điện bàn
Phần II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may điện bàn
Phần III. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may điện bàn
Photobucket

70. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XỨ HẢI VÂN ĐÀ NẴNG
Chuyên đề bao gồm 3 chương
Chương 1. Đặc điểm và tình hình của công ty gốm xứ Hải Vân
Chương 2. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gốm sứ tại công ty gốm xứ Hải Vân
Chương 3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gốm xứ tại công ty gốn xứ Hải Vân
Photobucket

71. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn
Trong thời kỳ mở cửa theo đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước ta vận dụng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, đã thúc đẩy nền kinh tế của nước ta phát triển mạnh mẽ, cơ chế này đã tỏ ra biểu hiện tích cực, hoạt động kinh tế ở trong nước trở nên sôi động hơn, cạnh tranh trên thsu ngày càng gay gắt hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải linh động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, công tác kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế của doanh nghiệp.
Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở lý luận về kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II. Thực trạng về công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn.
Phần III. Một số nhậnk xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn
Photobucket

72. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG (HachtoanCPSX taiCtyCaosuDN )
Photobucket

73.HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
Chuyên đề gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuý sản phẩm Đà Nẵng
Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng
Photobucket

74. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÁNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG
Đề tài bao gồm ba phần
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược Đà Nẵng
Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược Đà Nẵng

Photobucket

75. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may 29/3
Để tồn tại và phát triển đi lên trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.Trong tất cả các yếu tố công tác hạch toán kế toán rất cần thiết trong mỗI đơn vị sản xuất kinh doanh,nó giúp ta hạch toán các khoảng chi phí trong đơn vị cũng như cho từng loạI sản phẩm
Chuyên đề gồm có ba phần
Phần I : Những vấn đề lý luận chung về nghiệp vụ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần II : Đặc điểm tình hình của công ty dệt may 29-3
Phần III : Kết luận và kiến nghị
Photobucket


76. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Dược Ðà Nẵng
Lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại là tổng hợp các hoạt động mua, bán, dự trữ hàng hóa. Hay nói cách khác, lưu chuyển hàng hóa là quá trình đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng thông qua quan hệ trao đổi hàng - tiền.
Phần I : Những vấn đề lý luận chung về hạch toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II : Thực trạng công tổ chức hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Dược Ðà Nẵng.
Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Dược Ðà Nẵng
Photobucket

77. HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
Bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất, những doanh nghiệp thương mại cũng giữ một vai trò không kém phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay thì hoạt động thương mại diễn ra mọi lúc, mọi nơi, giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau hay giữa các doanh nghiệp nước này với nước khác. Hoạt động thương mại diễn ra mạnh mẽ đã kích thích thị hiếu của người tiêu dùng là hoạt động thúc đẩy sản xuất phát triển
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý GÓP PHẦN HOÀN THIÊN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
Photobucket

78 HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG KHUYÊN
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
PHẦN II . THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG KHUYÊN
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG KHUYÊN
Photobucket

79. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG
Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cơ khí ôtô và thiết bị Đà Nẵng
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cơ khí ôtô và thiết bị Đà Nẵng.
Photobucket

80.HOẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Phần I. Khái quát chung về nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động thanh toán
Phần II. Hoạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Phần III. Một số ý kiến và suy nghĩ đối với thanh toán xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng
Photobucket

81. HOẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG TẠI QUẢNG NAM
Phần I. Cơ sở lý luận của chuyên đề hạch toán nguyên vật liệu
Phần II. Thực trạng công tác hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam
Phân III. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam.
Photobucket


82. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
Nội dung bao gồm 3 phần
Phần I. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng
Phần II. Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành sản xuất và tính giá thành tịa công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng
Photobucket

83. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ” tại Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng
Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ.Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh.Thông qua tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp thực hiện được giá trị sử dụng của hàng hoá;góp phần tăng nhanh tốc độ thu hồi vốn đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Mặt khác, thông qua tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp xác định được kết quả kinh doanh lãi lỗ mức độ nào. Điều đó quyết định đến sự sụp đổ hay đứng vững và phát triển của doanh nghiệp.
Chuyên đề gồm 03 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ tại Công ty Công Nghệ Phẩm
Phần III: Một số nhận xét, ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Công Nghệ Phẩm Đà Nẵng.
Photobucket84. HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN BẰNG PHẦN MỀM MS ACCESS 
Trong quá trình đổi mới của đất nước và sự hội nhập với nền kinh tế của quốc tế đang từng bước phát triển đã tạo nhiều sự chuyển biến trên thị trường. Chính vì nguyên nhân đó đã đòi hỏi mỗi chúng ta phải đáp ứng nhu cầu xã hội,để đưa đất nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo một khuôn khổ của pháp luật nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn.

PHẦN MỘT.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
PHẦN HAI. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
PHẦN BA. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CONG VIỆC THU CHI TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
Photobucket

85. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình
Công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh đầy đủ, chính xác, phù hợp với đặc điểm, quy mô, quy trình công nghệ sản xuất là căn cứ cho doanh nghiệp đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Giảm chi phí hạ giá thành là công cụ chính đáng cho việc tăng lợi nhuận, đầu tư mở rộng sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu. Đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường
Đề tài được thực hiện gồm 3 nội dung chính (ngoài phần lời mở đầu và kết luận):
Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình
Photobucket


86. kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng
Đối với hầu hết những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,báo cáo chính xác hang tồn kho đặc biệt quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp trong việc ra quyết định.ban quản trị thường ưu tiên đến các vấn đề như thời gian ra quyết định đặt mua thì phải bao nhiêu(để bảo đảm bảo lượng mua kinh tế nhất) .cũng từ đó ta nhận thấy được tầm quan trọng trong công tác kế toán hang tồn kho là tối cần thiết
Nội dung của chuyên đề gồm các phần:
Phần I :Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Phần II: Thực tế công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần nhựa Đàng Nẵng
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Photobucket

87. XÂY DỰNG CÔNG CỤ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BẰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MS EXCEL
Mỗi doanh nghiệp được coi là một tế bào của kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là việc thực hiện những công đoạn của một quá trình đầu tưtừ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ ttrên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Để đạt được mục tiêu đó trong hoạt động của mình các doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình.
Kết cấu đề tìa bao gồm ba phần
Phần I. Những vấn đề co bản về hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
Phần II. Khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư – phế liệu vàtình hình hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp
Phần III. Giới thiệu chung về phần mềm ứng dụng MS Excel
Phần IV. Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu của hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ.
Photobucket


88. QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
Công nợ là là một vấn đề phức tạp, nhưng rất quan trọng vì nớ tồn tại trong suốt quá trình kinh doanh, công nợ ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, một doanh nghiệp mà công nợ ít thì được xem là kinh doanh có hiệu quả và ngược lại .

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ
Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
Photobucket

89 TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Nội dung báo cáo bao gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở lý luận công tác kế toán lao dộng tiền lương và các khoản trích theo lương
Phần II. Thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Trung Sơn
Phần III. Một số nhận xét chung và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty. (Tienluong&cackhoantrichtheoluong)
Photobucket

90. XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP
Trong nền kinh tế đang phát triển và diễn ra sôi động như hiện nay, việc sử dụng quản lý có hiệu quả tài sản là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp giá trị tài sản luôn chịu sự tác động của nhiều nhân tố bên ngoài. Sự giảm giá của tài sản có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong tương lai mà hậu quả của chúng là không chắc chắn.
Photobucket

91.Đề tài luận văn tốt nghiệp "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng"

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 291.5 KB 
Photobucket
 92. Đề tài luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái"
Uploaded: 03/07/2010
File Size: 587.92 KB 
Photobucket

93. Luận văn tốt nghiệp “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh” 

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 454.55 KB 
Photobucket

94. Luận văn - Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại - Khảo sát thự

Uploaded: 03/07/2010
File Size: 735.39 KB 
Photobucket
  
95. Đề tài luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội"

Uploaded: 03/15/2010
File Size: 670.22 KB 
Photobucket

96. Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường” 
Uploaded: 03/15/2010
File Size: 503.96 KB 
Photobucket


97.Luận văn - Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
Uploaded: 03/15/2010
File Size: 496.26 KB 
Photobucket
98. Luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối máy tính Vietpc- chi nhánh Thanh Hoá"
Uploaded: 03/15/2010
File Size: 510.78 KB 
Photobucket

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »