Chương 1: Dẫn nhập
Chương 2: Cơ sở lý luận
Chương 3: Giới thiệu tổng quát về thiết bị thực tập
Chương 4: Xây dựng chương trình monitor
Chương 5: Thi công
Chương 6: Hướng dẫn sữ dụng thiết bị
Chương 7: Tóm tắt kết luận đề nghị
link download
Thiet ke thiet bi thuc tap VXL 8085.pdf