● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

21/02/2012

[ĐA] Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I 

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VAI TRÒ KINH TẾ.. 6

II. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ PHỤ TẢI. 6

III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ.. 8

CHƯƠNG II 

XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 

2..1. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.. 9

2.1.1. Khái niệm về phụ tải tính toán. 9

2.1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. 9

2.2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT.. 13

2.2.1. Xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí 13

2.2.2. Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng khác trong toàn nhà máy. 19

2.2.3. Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy. 23

2.2.4. Biểu đồ phụ tải của các phân xưởng và nhà máy. 23

2.3. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.. 25

2.3.1. Xác định phụ tải tính toán của toàn khu công nghiệp. 25

2.3.2. Biểu đồ phụ tải của khu công nghiệp. 26

CHƯƠNG III 

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO KHU CÔNG NGHIỆP 

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG CAO ÁP CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.. 27

3.2. CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP VẬN HÀNH CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.. 27

3.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN.. 28

3.1. Xác định tâm phụ tải của khu công nghiệp. 28

3.2. Đề xuất các phương án sơ đồ cung cấp điện. 29

3.4. SƠ BỘ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN.. 31

3.4.1. Chọn công suất trạm biến áp trung tâm của khu công nghiệp. 31

3.4.2. Chọn tiết diện dây dẫn. 32

3.4.3. Chọn máy cắt. 40

3.5. TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 44

2.5.1. Phương án đi dây 1. 45

2.5.2. Phương án đi dây 2. 49

3.6. THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.. 53

2.6.1. Chọn dây dẫn 110kV từ hệ thống về khu công nghiệp. 53

2.6.2. Tính ngắn mạch cho mạng cao áp. 53

2.6.3. Chọn và kiểm thiết bị điện cho mang cao áp của khu công nghiệp. 57

2.6.4. Kiểm tra các thiết bị điện phía hạ áp của MBATT đã chọn sơ bộ. 58

2.6.5. Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp của khu công nghiệp. 60CHƯƠNG IV 

THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT 

4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 61

4.2. Các phương án cung cẤp điỆn cho nhà máy. 61

4.2.1. Phương án về các trạm biến áp phân xưởng 61

4.2.2. Chọn các máy biến áp phân xưởng . 62

4.2.3 Xác định vị trí các trạm biến áp phân xưởng 63

4.3.PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TBAPX.. 64

4.3.1.Các phương án cung cấp điện cho trạm biến áp phân xưởng. 64

4.3.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian , trạm phân phối trung tâm của nhà máy:. 66

4.3.3. Lựa chọn phương án nối dây của mạng cao áp. 67

4.4. TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÁC PHƯƠNG ÁN.. 70

4.4.1. Phương án 1. 70

4.4.2.Phương án 2. 77

4.4.3.Phương án 3. 79

4.4.4.Phương án 4. 83

4.5. THIẾT KẾ CHI TIẾT MẠNG CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY:. 87

4.5.1.Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm.. 87

4.5.2. Chọn cáp cao áp và hạ áp của nhà máy. 87

4.5.3. Tính toán ngắn mạch để lựa chọn các thiết bị điện. 87

4.5.4.Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện. 91

4.6.ThuyẾt minh và vẬn hành sơ đỒ.. 100

4.6.1. Khi vận hành bình thường. 100

4.6.2. Khi bị sự cố. 100

4.6.3. Khi cần sửa chữa định kỳ. 100

CHƯƠNGV 

THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP PHÂN XƯỞNG  SỬA CHỮA CƠ KHÍ 

5.1. ĐÁNH GIÁ VỀ PHỤ TẢI CỦA PHÂN XƯỞNG SỦA CHỮA CƠ KHÍ. 101

5.2.LỰa chỌn sơ đỒ cung cẤp điên cho phân xưỞng :. 101

5.2.1. Lựa chọn sơ đồ cung cấp điên cho phân xưởng:. 101

5.2.2. Chọn vị trí tủ động lực và phân phối:. 104

5.2.3. Sơ đồ đi dây trên mặt bằng và phương thức lắp đặt các đường cáp:. 104

5.3. LỰa chỌn tỦ phân phỐi và tỦ đỘng lỰc. 104

5.3.1. Nguyên tắc chung:. 104

5.3.2. Chọn tủ phân phối 104

5.3.3. Chọn tủ động lực và dây dẫn từ tủ động lực tới các thiết bị 106

5.4.Tính ngẮn mẠch phía hẠ áp cỦa PXSCCK đỂ kiỂm tra cáp và ATM. 109

5.4.1.Các thông số của sơ đồ thay thế :. 110

5.4.2.Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị đã chọn :. 111CHƯƠNG VI 

THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ 

6.1. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾU SÁNG:. 115

6.2. HỆ thỐng chiẾu sáng.. 115

6.2.1. Các hình thức chiếu sáng:. 115

6.2.2. Chọn hệ thống chiếu sáng. 115

6.2.3.Chọn loại đèn chiếu sáng. 115

6.2.4. Chọn độ rọi cho các bộ phận. 116

6.3. Tính toán chiẾu sáng :. 116

6.4. ThiÉt kẾ mẠng điỆn chiẾu sáng. 118

CHƯƠNG VII 

TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 

ĐỂ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY 

7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.. 122

7.2. CHỌN THIẾT BỊ BÙ.. 123

7.3. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN BỐ DUNG LƯỢNG BÙ. 123

7.3.1.Xác định dung lượng bù. 123

7.3.2. Phân bố dung lượng bù cho các trạm biến áp phân xưởng. 123

CHƯƠNG VIII 

THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP B3 

8.1. Sơ đỒ nguyên lý và lỰa chỌn các phẦn tỬ cơ bẢn cỦa trẠm.. 130

8.1.1. Chọn máy biến áp B3. 132

8.1.2. Chọn thiết bị phía cao áp :. 132

8.1.3. Chọn thiết bị hạ áp. 132.

8.2. ThiẾt kẾ hỆ thỐng nỐi đẤt cho trẠm biẾn áp phân xưỞng . 135

8.2.1. Hệ số nối đất của trạm biến áp phân xưởng B3. 135

8.2.2. Tính toán hệ thống nối đất:. 135

8.3. KẾt cẤu trẠm và sơ đỒ bỐ trí các thiẾt bỊ trong trẠm.. 138

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 139

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »