Code:
Link: http://www.mediafire.com/?9b0hu0tq9s7mvzm
Chương 1: Mô tả toán học các phần tử và hệ thống điều khiển tự động.
Chương 2: Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số.
Chương 3: Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động.
Chương 4: Chất lượng của quá trình điều khiển tự động.
Chương 5: Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống.
Chương 6: Hệ thống điều khiển gián đoạn.