● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

26/02/2012

[LV] Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội


Trang
 

MS: KT138


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................................... 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI..................................................................................................................................................... 3
I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại        3
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại............................................................... 3
2.  Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá:.. 4
2.1. Khái niệm:............................................................................................................. 4
2.2.  Yêu cầu quản lý hàng hoá:................................................................................... 5
2.3.  Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá:.......................................................... 6
II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá:.......................................................................... 7
1. Quá trình mua hàng:..................................................................................................... 7
1.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ:............................. 7
1.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho:............................................................ 8
1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá:..................................................................................... 8
1.3.1. Phương pháp thẻ song song:......................................................................... 9
1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển:...................................................... 10
1.3.3. Phương pháp sổ số dư:................................................................................ 11
1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu:................................. 12
1.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên..................................................... 12
1.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ:............ 13
2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá:....................................................................................... 15
2.1.  Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ:   15
2.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán:........................................................... 17
2.3. Phương pháp xác định giá vốn:........................................................................... 18
2.4.  Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu:............................... 20
2.4.1. Tài khoản sử dụng:...................................................................................... 20
2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:.................................... 21
3. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: 23
3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho....................................................... 23
3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi................................................................ 23
4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá.            24
4.1. Hạch toán chi phí bán hàng................................................................................. 24
4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp............................................................. 24
4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.................................................... 25
5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá.................. 26
5.1. Hình thức Nhật ký chung................................................................................... 26
5.2. Hình thức Nhật ký sổ cái.................................................................................... 27
5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ:................................................................................. 28
5.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ............................................................................ 28
III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới............................. 29
1. Theo hệ thồng kế toán Mỹ:......................................................................................... 29
2. Theo hệ thống kế toán Anh........................................................................................ 30
3. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.            30
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL...... 32
I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.          32
1.  Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị........................................................... 32
2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel.................................................. 33
3.  Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.............................................................................. 34
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý............................................................................ 34
3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận..................................................................... 34
3.2.1. Ban giám đốc:.............................................................................................. 35
3.2.2. Các bộ phận chức năng:.............................................................................. 35
3.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc............................................................ 35
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán...................................... 36
4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán........................................................................... 36
4.2.  Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận............................................................. 36
4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.......................................................... 38
II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty...... 39
1.  Đặc điểm luân chuyển hàng hoá ở Vietel.................................................................. 39
1.1. Bán buôn............................................................................................................. 39
1.2. Bán lẻ.................................................................................................................. 40
2. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tại Vietel................................ 40
2.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá........................................................................ 42
2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng................................................................... 42
2.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp....................................................... 49
2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp............................. 58
2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng......................................................................... 58
2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................... 59
2.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel.................................................... 60
2.3.1. Tài khoản sử dụng....................................................................................... 60
2.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp....................................................... 61
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL....... 65
I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel............................................................................ 65
1. Phân tích hiệu quả kinh doanh.................................................................................... 65
2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định:................................................................ 65
2.  Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định:........................................................................ 66
4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động:............................................................. 66
5. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động......................................................... 67
6. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn:.......................................................................... 68
II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội ........................................... 69
1.  Những thuận lợi đạt được.......................................................................................... 69
2. Những khó khăn của Công ty:.................................................................................... 72
III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel.................................................................................................................................... 73
1. Về công tác kế toán.................................................................................................... 74
2. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý.............................................................. 81
KẾT LUẬN....................................................................................................................................... 85

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »