● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

28/02/2012

[Chuyên đề] Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú BìnhMS: KTTH (16)
MỤC LỤC
                                                                                                                 Trang                     
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………….        5                                                             
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp…………………………. .…...6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong doanh nghiệp……………………………      ……. 6
    1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương………………………… …….      6
   1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương……………………………………       6
                   1.1.2.1. Vai trò của tiền lương………………………………......       6
                   1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương…………………………………        7
   1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương……………………………….       7
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp……………………….        7
   1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian…………………………………        7
   1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm………………………………..        8
                   1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp………………………………        8
                   1.2.2.2. Theo sản phẩm  gián tiếp ………………………………      9
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc……………………………         9
   1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương………………………….....       9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ………………….9    1.3.1. Quỹ tiền lương……………………………………………………..9
   1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội……………………………………………….         10
   1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế………………………………………………….          11
   1.3.4. Kinh phí công đoàn……………………………………………….. 12
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
 trích theo lương…………………………………………………………… 12
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương……….         13
   1.5.1. Hạch toán số lượng lao động……………………………………….         13
   1.5.2. Hạch toán thời gian lao động……………………………………….        13
   1.5.3. Hạch toán kết quả  lao động……………………………………  .           14
   1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động……………………………      14
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương……….     15
   1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ….15
   1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương…………..16
          1.6.2.1 Tài khoản sử dụng………………………………………………16
          1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
                  và khoản trích theo lương…………………………………………      19
1.7. Hình thức sổ kế toán……………………………………………………        20
PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo    
 lương tại Công Ty Sản Xuất, Thương mại và Dịch Vụ Phú Bình………..     26
2.1. Khái quát chung về Công Ty Sản Xuất, Thương mại
và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………………………..        26
         2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Sản xuất
 Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………….        26
 2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………………..        28
                    2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương
  và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất                        
                           Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………….       29
   2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty Sản xuất, Thương Mại
             và Dịch Phú Vụ Bình……………………………………………….         29
   2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty Sản xuất
             Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình…………………………………...     .30
                   2.2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương……………………………..30.
         2.2.2.2. Nguyên  tắc trả lương và phương pháp trả lương………..30
     2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
             Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………  32               2.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)………………………… 33
2.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)…………………………….       33
                   2.2.3.3. Kinh phí công đoàn(KPCĐ…………………………….       33
   2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
             Dịch Vụ Phú Bình ……………………………………………………      34
  2.2.5. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
Công Ty Sản xuất Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………..     34
PHẦN III: Một số  kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty Sản xuất
Thương Mại và Dịch Vụ Phú Bình………………………………………….60
   3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
khoản trích theo lương ở Công Ty Sản xuất, Thương Mại và
Dịch Vụ Phú Bình……………………………………………………………       60
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty…………………..60
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương……………     60
 và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ………………………………………..     60
3.1.3. Ưu điểm…………………………………………………………….        62
3.1.4. Nhược điểm…………………………………………………………       62
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
        kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………….      62
  KẾT LUẬN…………………………………………………………………        64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………        65
                                                             


 
                

                                  
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. BHXH:  ………………………………………  Bảo Hiểm Xã Hội
2. BHYT……………………………………………Bảo Hiểm Y Tế
3. KPCĐ…………………………………………….Kinh Phí Công Đoàn
4. CNV………………………………………………Công Nhân Viên
5. TNHH……………………………………………..Trách Nhiệm Hữu Hạn
6. LĐTL…………………………………………….. Lao Động Tiền Lương
7. SP………………………………………………….Sản Phẩm
8. TK………………………………………………….Tài Khoản
9.CBCNV………………………………………………Cán Bộ Công Nhân Viên  10. SXKD……………………………………….Sản Xuất Kinh Doanh


     


                 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
                                                                                                                      Trang
Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên…………………..18
Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương…………………………..19
Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung……………...22
Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký  - Sổ Cái…………...23
Sơ đồ 1.5 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ………..24
Sơ đồ 1.6 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ………….26
Sơ đồ 2.1 – Tổ chức công tác kế toán………………………………………..30
Bảng biểu 2.2 -  Đặc điểm lao động của công ty…………………………….31
Bảng biểu 2.3 – Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành chính…………..37
Bảng biểu 2.4 - Bảng thanh toán lương tháng 12 văn phòng hành chính…….41
Bảng biểu 2.5 - Bảng thanh toán lương tháng 12 Công Ty Phú Bình………..42
Bảng biểu 2.6 - Bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương……………….43
Bảng biểu 2.7 - Bảng phân bổ tiền lương của các bộ phận………………….44
Bảng biểu 2.8 -  Chứng từ ghi sổ 1………………………………………….45
Bảng biểu 2.9 - Chứng từ ghi sổ 2……………………………………….….46
Bảng biểu 2.10 - Chứng từ ghi sổ 3…………………………………………47
Bảng biểu 2.11 - Chứng từ ghi sổ 4…………………………………………48
Bảng biểu 2.12 - Chứng từ ghi sổ 5…………………………………………48
Bảng biểu 2.13 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ………………………………49
Bảng biểu 2.14 – Sổ cái TK 334…………………………………………….50
Bảng biểu 2.15 – Sổ cái TK 338…………………………………………….51
Bảng biểu 2.16 – Bảng tạm ứng lương kỳ I bộ phận tổng hợp……………...55
Bảng biểu 2.17 - Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính…………56
Bảng biểu 2.18 – Bảng kê phân loại có TK 334…………………………….58
Bảng biểu 2.19 – Bảng kê phân loại có TK 338…………………………….59
Bảng biểu 2.20 – Bảng kê phân loại có TK 338…………………………….60
Bảng biểu 2.21 – Bảng kê phân loại có TK 334…………………………….60

Bảng biểu 2.22 – Bảng kê phân loại có TK 622……………………………61
Bảng biểu 2.23 – Bảng kê phân loại có TK 338……………………………61
Bảng biểu 2.24 – Bảng kê phân loại có TK 338……………………………62
Bảng biểu 2.25 – Nhật ký chứng từ số 7……………………………………63


LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng  thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
          Từ đó thấy kế toán tiền lương là các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình”Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập: ĐINH THẾ HÙNG  em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI và DỊCH VỤ PHÚ BÌNH. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế vì vậy em
mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy Đinh Thế Hùng. Em xin trân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »