● Đồ án ● Đồ án Điện tử viễn thông ● Đồ án Cơ khí ● Đồ án Tin học ● Đồ án Tự động ● Đồ án Năng lượng ● Đồ án hệ thống điện ● Đồ án nhiệt điện ● Đồ án Kiến trúc ● Luận văn ● Luận văn ngành Kế toán ● Luận văn Kinh tế ● Luận văn Ngân hàng ● Luận văn Thương mại ● Luận văn Tài chính - Ngân hàng ● Luận văn Quản trị ● Bài tập lớn ● Báo cáo thực tập ● Giáo trình ● Tài liệu tham khảo ● Vấn đề khác ● Liên hệ ● Tổng hợp ● Đồ án cung cấp điện ● Đồ án Nhà máy điện ● Tự động hóa quá trình nhiệt ● Đồ án Rơ le ● Tự động hóa ● Đồ án chi tiết máy ● Đồ án Tốt nghiệp ● Đồ án Lò hơi ● Đồ án Tua bin ● Đồ án Nhà máy nhiệt điện ● Báo cáo kiến tập ● LV Thương mại điện tử ● Nhiệt điện ● Nhiệt ● Đo lường ● Nhiệt động ● Tín dụng ● Hạch toán chi phí ● Hạch toán Kế toán ● Quản trị tiền lương ● Kế toán chi phí ● Kế toán tiền lương ● Năng lượng tái tạo ● Đồ án Cao áp ● Tua bin ● Kĩ thuật sấy ● Nhiệt động học ● Kĩ thuật Nhiệt ● Nhiệt lạnh ● Slide ● Tài liệu điện ● Tài liệu Nhiệt ● Tài liệu tin học ● Tài liệu Điện hạt nhân ● Video ● Tiếng Anh ● Kỹ thuật nhiệt ● Video

29/02/2012

[ĐATN] THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TẬN DỤNG NHIỆT KHÓI THẢI SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG CHO LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁMS: DATN1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Tên đề tài:
THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TẬN DỤNG
NHIỆT KHÓI THẢI SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG
CHO LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ
2. Các số liệu ban đầu:
              1. Công suất lò dầu truyền nhiệt                                         : 1.250.000 kcal/h       
              2. Nhiên liệu đốt                                                                    : Than đá           
              3. Nhiệt độ dầu gia nhiệt ra khỏi lò                                    : 300 o
              4. Hiệu suất của lò                                                                : 82,35 %
              5. Lượng nhiên liệu tiêu hao                                                : 329,44 kg/h    
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
           Chương I: Tổng quan về lò dầu truyền nhiệt và nhiên liệu.
             Chương II: Nhiệt thải và các thiết bị thu hồi nhiệt thải.
             Chương III: Tính kiểm tra lò dầu truyền nhiệt đốt than đá.
Chương IV: Tính toán, thiết kế thiết bị tận dụng nhiệt khói thải sử dụng ống nhiệt trọng trường.
            

4. Các bản vẽ và đồ thị:
       1. Một số thiết bị tận dụng nhiệt khói thải (A3)
       2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lò dầu truyền nhiệt đốt than đá (A3)
       3. Cấu tạo lò dầu truyền nhiệt đốt than đá (A3)
       4. Cấu tạo ống nhiệt, đồ thị T-s và SĐNL của thiết bị (A3)
       5. Cấu tạo thiết bị tận dụng nhiệt khói thải (A3)

MỤC LỤC
CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT VÀ NHIÊN LIỆU
1.1. Giới thiệu sự cần thiết của lò dầu truyền nhiệt..................................................... 1
1.2. Giới thiệu về dầu truyền nhiệt................................................................................ 2
1.3. Nhiên liệu đốt trong lò dầu truyền nhiệt............................................................... 3
1.3.1. Nhiên liệu than....................................................................................................... 3
1.3.2. Nhiên liệu lỏng....................................................................................................... 5
1.3.3. Nhiên liệu khí......................................................................................................... 9
1.4. So sánh các loại nhiên liệu đốt............................................................................. 11
1.4.1. Nhiệt trị nhiên liệu khi làm việc........................................................................ 11
1.4.2. Tỷ lệ thành phần.................................................................................................. 12
1.4.3. Khả năng ảnh hưởng đến môi trường................................................................ 13
1.4.4. Giá thành nhiên liệu............................................................................................ 13
1.1.4. Nhận xét................................................................................................................ 13
CHƯƠNG II:  NHIỆT THẢI VÀ CÁC THIẾT BỊ THU HỒI NHIỆT THẢI
2.1. Một số đánh giá về tiềm năng sử dụng nhiệt thải............................................... 14
2.1.1. Chất lượng nhiệt thải........................................................................................... 14
2.1.2. Nguồn nhiệt thải và tiềm năng sử dụng........................................................... 14
2.1.3. Thu hồi nhiệt thải trong công nghiệp................................................................ 15
2.2. Các loại thiết bị thu hồi nhiệt thải........................................................................ 16
2.2.1. Thiết bị thu hồi nhiệt ống trơn........................................................................... 16
2.2.2. Thiết bị thu hồi nhiệt bức xạ.............................................................................. 17
2.2.3. Thiết bị thu hồi nhiệt đối lưu............................................................................. 18
2.2.4. Thiết bị thu hồi nhiệt kiểu kết hợp.................................................................... 18
2.2.5.ng nhiệt............................................................................................................... 19
2.2.6. Bộ sấy không khí trong lò hơi............................................................................ 20
2.2.7. Bộ trao đổi nhiệt kiểu vỏ bọc trùm ống............................................................ 21
2.2.8. Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm........................................................................ 21
2.2.9. Thiết bị trao đổi nhiệt bằng gốm....................................................................... 22
2.2.10. Lò hoàn nhiệt tận dụng nhiệt thải................................................................... 23
2.2.11. Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu quay..................................................................... 24
2.3. Nhận xét................................................................................................................... 24
CHƯƠNG III:TÍNH KIỂM TRA LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT ĐỐT THAN ĐÁ
3.1.Các thông số ban đầu.............................................................................................. 26
3.2.Tính lượng không khí cấp vào lò và thể tích sản phẩm cháy............................ 26
3.2.1. Lượng không khí lý thuyết................................................................................. 26
3.2.2. Lượng không khí thực tế..................................................................................... 26
3.2.2. Thể tích sản phẩm cháy...................................................................................... 26
3.3. Tính entanpi sản phẩm cháy................................................................................. 28
3.3.1. Entanpi của không khí lý thuyết....................................................................... 28
3.3.2. Entanpi của khói lý thuyết................................................................................. 28
3.4. Xác định tổn thất nhiệt........................................................................................... 32
3.4.1. Xác định thể tích lò............................................................................................. 33
3.4.2. Diện tích bề mặt ghi............................................................................................ 33
3.4.3. Đặc tính cấu tạo của ghi..................................................................................... 34
3.5. Tính nhiệt trong buồng lửa pass 1........................................................................ 34
3.6. Tính nhiệt trong buồng lửa pass 2........................................................................ 37
3.7. Tính nhiệt trong buồng lửa pass 3........................................................................ 41
CHƯƠNG IV :TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THIẾT BỊ TẬN DỤNG NHIỆT
KHÓI THẢI  SỬ DỤNG ỐNG NHIỆT TRỌNG TRƯỜNG
4.1. Lý thuyết về ống nhiệt........................................................................................... 46
4.1.1. Cấu tạo.................................................................................................................. 46
4.1.2. Nguyên lý hoạt động của ống nhiệt.................................................................. 47
4.1.3. Môi chất nạp ống nhiệt....................................................................................... 48
4.1.3.1. Nhiệt độ làm việc của ống nhiệt..................................................................... 49
4.1.3.2 Tính phù hợp...................................................................................................... 50
4.2. Tính toán công suất nhiệt của thiết bị ống nhiệt trọng trường
        có bề mặt nhẵn bên trong...................................................................................... 51
4.2.1. Công suất nhiệt toàn bộ của ống nhiệt............................................................. 51
4.2.2. Công suất nhiệt trong của ống nhiệt................................................................. 54
4.3.Tính toán thiết kế thiết bị tận dụng nhiệt khói thải sử dụng
         ống nhiệt trọng trường.......................................................................................... 55
4.3.1. Xác định công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường..................................... 55
4.3.2. Tiến hành chọn các kích thước và thông số cơ bản của ống nhiệt............... 56
4.3.2.1.Tính công suất nhiệt của mỗi ống nhiệt......................................................... 57
4.3.2.1.1.Xác định tổng nhiệt trở ngoài....................................................................... 57
4.3.2.1.1.1.Tính nhiệt trở của khói nóng với vách ngoài phần sôi.......................... 57
4.3.2.1.1.2. Tính nhiệt trở dẫn nhiệt vách ngoài phần sôi........................................ 61
4.3.2.1.1.3. Tính nhiệt trở dẫn nhiệt vách ngoài phần ngưng................................... 61
4.3.2.1.1.4. Tính nhiệt trở của không khí  với vách ngoài phần ngưng.................. 61
4.3.2.2. Tính công suất nhiệt của mỗi ống nhiệt........................................................ 65
4.3.2.3.Xác định hệ số kích thước ống nhiệt.............................................................. 65
4.3.2.4.Xác định hệ số tính chất vật lý của môi chất nạp x...................................... 65
4.3.2.5.Xác định Dti , Ri................................................................................................. 65
4.3.2.6.Công suất nhiệt toàn bộ của ống nhiệt........................................................... 66
4.3.3.Tính kiểm tra an toàn công suất của ống nhiệt................................................. 67
4.3.4. Tính kiểm tra chiều dài phần ngưng và phần sôi của ống nhiệt................... 67
4.3.5. Xác định lượng môi chất nạp vào ống.............................................................. 69
4.3.6. Xây dựng sơ đồ nguyên lý mô hình thiết bị..................................................... 69
4.3.7. Tính toán kích thước của thiết bị tận dụng nhiệt khói thải
           sử dụng ống nhiệt trọng trường.......................................................................... 69
4.4. Kết luận.................................................................................................................... 72

0 nhận xét

Đăng nhận xét

Chú ý!
- Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ cho chodoanluanvan. Chúc các bạn tìm được Đồ án - Luận văn hữu ích... Mong các bạn tuân thủ Nội quy của chodoanluanvan:
- Hãy Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi và Tìm các Nhãn - Thư viện - Chuyên mục ưu thích.
- Bình luận dùng Tiếng Việt có dấu. Dùng lời nói lịch sự là người có văn hóa.
- Các Đồ án - Luận văn - Khóa luận phải trả phí xin vui lòng Liên hệ : Mr Thắng: 0962929959 hoặc Email: leduythangepu@gmail.com để biết rõ mức giá hấp dẫn nhất.
- Nội dung sms hoặc Email: Tên đề tài, Mã số. Chỉ cung cấp tài liệu có trong kho. Không làm mới thuê theo yêu cầu.
- Hình thức thanh toán bằng thẻ cào Viettel: Mã số và Seri. Sau khi các bạn thanh toán sẽ gửi bản mềm vào mail. Gửi email hoặc sms cho Amin với nội dung: Họ tên, SĐT, Tên đề tài.
- Khi copy từ trang chodoanluanvan phải chỉ rõ nguồn gốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ chodoanluanvan.

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( Thêm »